تفکیک

نقشه تفکیک جهت تعیین حد و حریم ملک مورد نظر و ابعاد زمین از نظر مساحت و جانمایی در جای اصلی خود با توجه به اطلاعات موجود در سند ، این امر توسط اکیپ نقشه برداری انجام شده و پس از پردازش اطلاعات و تبدیل آن به نقشه تحویل مالک خواهد شد.

نقشه تفکیک جهت تعیین حد و حریم ملک مورد نظر و ابعاد زمین از نظر مساحت و جانمایی در جای اصلی خود با توجه به اطلاعات موجود در سند ، این امر توسط اکیپ نقشه برداری انجام شده و پس از پردازش اطلاعات و تبدیل آن به نقشه تحویل مالک خواهد شد.

نقشه تفکیک جهت تعیین حد و حریم ملک مورد نظر و ابعاد زمین از نظر مساحت و جانمایی در جای اصلی خود با توجه به اطلاعات موجود در سند ، این امر توسط اکیپ نقشه برداری انجام شده و پس از پردازش اطلاعات و تبدیل آن به نقشه تحویل مالک خواهد شد.

نقشه تفکیک جهت تعیین حد و حریم ملک مورد نظر و ابعاد زمین از نظر مساحت و جانمایی در جای اصلی خود با توجه به اطلاعات موجود در سند ، این امر توسط اکیپ نقشه برداری انجام شده و پس از پردازش اطلاعات و تبدیل آن به نقشه تحویل مالک خواهد شد.

نقشه تفکیک
نقشه تفکیک