خدمات نقشه برداری ، ساختمانی و راه سازی

MKTSurveying خدمات خود را در قالب توپوگرافی، تفکیک، مسیر ( زیر سازی، روسازی، آسفالت)، محاسبه حجم عملیات خاکی، اجرای جداول و آبرو، پیاده‌سازی، جانمایی و اجرای صفحه ستون و فونداسیون، تهیه نقشه ازبیلت، شاقولی ستون ها به روش های متعارف و Top Down، تیغه چینی دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان ها، مانیتورینگ، کنترل تراز سقف های دال بتنی، پیاده‌سازی نمای ابنیه، سنگ فرش معابر شهری، تعیین حدود ملک برای تهیه نقشه جهت ارائه به ثبت، پیاده‌سازی و اجرای فضای سبز، محاسبه سطح شاتکریت ارائه می دهد.

MKTSurveying خدمات خود را در قالب نقشه برداری، توپوگرافی، تفکیک، مسیر ( زیر سازی، روسازی، آسفالت)، محاسبه حجم عملیات خاکی، اجرای جداول و آبرو، پیاده‌سازی، جانمایی و اجرای صفحه ستون و فونداسیون، تهیه نقشه ازبیلت، شاقولی ستون ها به روش های متعارف و Top Down، تیغه چینی دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان ها، مانیتورینگ، کنترل تراز سقف های دال بتنی، پیاده‌سازی نمای ابنیه، سنگ فرش معابر شهری، تعیین حدود ملک برای تهیه نقشه جهت ارائه به ثبت، پیاده‌سازی و اجرای فضای سبز، محاسبه سطح شاتکریت ارائه می دهد.

MKTSurveying خدمات خود را در قالب نقشه برداری، توپوگرافی، تفکیک، مسیر ( زیر سازی، روسازی، آسفالت)، محاسبه حجم عملیات خاکی، اجرای جداول و آبرو، پیاده‌سازی، جانمایی و اجرای صفحه ستون و فونداسیون، تهیه نقشه ازبیلت، شاقولی ستون ها به روش های متعارف و Top Down، تیغه چینی دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان ها، مانیتورینگ، کنترل تراز سقف های دال بتنی، پیاده‌سازی نمای ابنیه، سنگ فرش معابر شهری، تعیین حدود ملک برای تهیه نقشه جهت ارائه به ثبت، پیاده‌سازی و اجرای فضای سبز، محاسبه سطح شاتکریت ارائه می دهد.

تهیه نقشه ازبیلت

نقشه ازبیلت

تفکیک

نقشه تفکیک

توپوگرافی

توپوگرافی

اجرای جداول و آبروها

اجرای جداول و آبروها

مسیر ( زیرسازی ، روسازی و آسفالت )

اجرای مسیر ( زیر سازی، روسازی، آسفالت)

محاسبه حجم عملیات خاکی

محاسبه حجم عملیات خاکی

تیغه چینی دیوارهای داخلی و خارجی

تیغه چینی دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان ها

شاقولی ستون ها به روش های متعارف

شاقولی ستونها به روش Top Down

اجرا صفحه ستون و فونداسیون

اجرا صفحه ستون و فونداسیون

مانیتورینگ

مانیتورینگ نقشه برداری

کنترل تراز سقف های دال بتنی

کنترل تراز سقف های دال بتنی

محاسبه سطح شاتکریت

محاسبه سطح شاتکریت

سنگ فرش معابر شهری

سنگ فرش معابر شهری

پیاده سازی نمای ابنیه

نما

اجرای فضای سبز

اجرای فضای سبز