کنترل تراز سقف های دال بتنی

کنترل تراز سقف های دال بتنی در پروژه هایی که سقف ها به صورت دال های بتنی یکپارچه اجرا می شود انجام شده و لازم است قبل از اجرای بتن ریزی سقف ها ، کنترل خیزهای سقف و تراز ارتفاعی آن توسط دوربین نقشه برداری انجام گیرد.

کنترل تراز سقف های دال بتنی در پروژه هایی که سقف ها به صورت دال های بتنی یکپارچه اجرا می شود انجام شده و لازم است قبل از اجرای بتن ریزی سقف ها ، کنترل خیزهای سقف و تراز ارتفاعی آن توسط دوربین نقشه برداری انجام گیرد.

کنترل تراز سقف های دال بتنی در پروژه هایی که سقف ها به صورت دال های بتنی یکپارچه اجرا می شود انجام شده و لازم است قبل از اجرای بتن ریزی سقف ها ، کنترل خیزهای سقف و تراز ارتفاعی آن توسط دوربین نقشه برداری انجام گیرد.

کنترل تراز سقف های دال بتنی
- کنترل تراز سقف های دال بتنی
- کنترل تراز سقف های دال بتنی