مسیر

( زیرسازی ، روسازی و آسفالت )

جهت اجرای راه ها – جاده های درون و برون شهری و نیز دسترسی های محلی ملزم به عملیات نقشه برداری بوده که از ابتدای مراحل اجرای خاکبرداری ؛ شامل اجرای بستر – زیر سازی و تسطیح – روسازی و در نهایت آسفالت توسط دوربین های نقشه برداری کنترل واجرا میگردد .

- مسیر ( زیرسازی ، روسازی و آسفالت )
- مسیر ( زیرسازی ، روسازی و آسفالت )
- مسیر ( زیرسازی ، روسازی و آسفالت )