محاسبه سطح شاتکریت

در پروژه هایی که عملیات شاتکریت جهت محافظت و استحکام دیوارهای گودبرداری شده انجام پذیرفته است می بایست مساحت سطح شات شده توسط نقشه بردار محاسبه شده و کنترل شاغولی دیوار نیز صورت پذیرد .

محاسبه سطح شاتکریت
محاسبه سطح شاتکریت
محاسبه سطح شاتکریت