محاسبه حجم عملیات خاکی

برای بدست آوردن میزان حجم عملیات خاکبرداری و خاک ریزی توسط ماشین آلات و محاسبه آن در پروژه های ( راه سازی – گودبرداری – معادن و معابر شهری ) می بایست قبل از اجرا ، عملیات نقشه برداری صورت گرفته و در اتمام آن نیز تکرار شده ، و در نهایت محاسبه حجم اولیه و ثانویه خاکبرداری صورت گیرد.

محاسبه حجم عملیات خاکی
محاسبه حجم عملیات خاکی
محاسبه حجم عملیات خاکی