مانیتورینگ

درجهت کنترل میزان احتمالی نشست و جابه جایی محوری ( X-Y-Z) ساختمان های اطراف زمین گودبرداری شده ضرورت دارد ، بررسی های دقیق روزانه – هفتگی و یا دوره ای توسط دوربین های نقشه برداری انجام پذیرد .

مانیتورینگ درجهت کنترل میزان احتمالی نشست و جابه جایی محوری ( X-Y-Z) ساختمان های اطراف زمین گودبرداری شده صورت گرفته و ضرورت دارد ، بررسی های دقیق روزانه – هفتگی و یا دوره ای توسط دوربین های نقشه برداری انجام پذیرد .

درجهت کنترل میزان احتمالی نشست و جابه جایی محوری ( X-Y-Z) ساختمان های اطراف زمین گودبرداری شده ضرورت دارد ، بررسی های دقیق روزانه – هفتگی و یا دوره ای توسط دوربین های نقشه برداری انجام پذیرد .

درجهت کنترل میزان احتمالی نشست و جابه جایی محوری ( X-Y-Z) ساختمان های اطراف زمین گودبرداری شده ضرورت دارد ، بررسی های دقیق روزانه – هفتگی و یا دوره ای توسط دوربین های نقشه برداری انجام پذیرد .

مانیتورینگ نقشه برداری
مانیتورینگ
مانیتورینگ