شاقولی ستون ها به روش های متعارف و Top Down

در راستای اجرای ستون گذاری در محل اصلی فونداسیون و با ارتفاع های تعیین شده طبق نقشه های اجرایی ، می بایست محل قرارگیری ستون ها از لحاظ محوری در جهت های شرقی- غربی و شمالی-جنوبی توسط دوربین نقشه برداری انجام پذیرد .

در راستای اجرای ستون گذاری در محل اصلی فونداسیون و با ارتفاع های تعیین شده طبق نقشه های اجرایی ، می بایست محل قرارگیری ستون ها از لحاظ محوری در جهت های شرقی- غربی و شمالی-جنوبی توسط دوربین نقشه برداری انجام پذیرد .

در راستای اجرای ستون گذاری در محل اصلی فونداسیون و با ارتفاع های تعیین شده طبق نقشه های اجرایی ، می بایست محل قرارگیری ستون ها از لحاظ محوری در جهت های شرقی- غربی و شمالی-جنوبی توسط دوربین نقشه برداری انجام پذیرد .

شاقولی ستونها به روش Top Down
شاقولی ستونها به روش Top Down
شاقولی ستونها به روش Top Down