سنگ فرش معابر شهری

به منظور تسهیل در رفت و آمد عابران و نیز زیبایی فضاهای شهری در اماکن تاریخی و قدیمی ، سنگ فرش معابر انجام میگیرد. در جهت اجرای فرم ها و نقش های طراحی شده توسط مهندسین معماری و نیز زیبایی آن کلیه نقش ها ، سنگ ها و رنگ ها میبایست طبق نقشه معماری با دقت و ظرافت در محل مورد نظر جانمایی و اجرا شود که ضروری است این امر توسط عملیات نقشه برداری به صورت دقیق و صحیح کنترل و پیاده شود .

به منظور تسهیل در رفت و آمد عابران و نیز زیبایی فضاهای شهری در اماکن تاریخی و قدیمی ، سنگ فرش معابر انجام میگیرد. در جهت اجرای فرم ها و نقش های طراحی شده توسط مهندسین معماری و نیز زیبایی آن کلیه نقش ها ، سنگ ها و رنگ ها میبایست طبق نقشه معماری با دقت و ظرافت در محل مورد نظر جانمایی و اجرا شود که ضروری است این امر توسط عملیات نقشه برداری به صورت دقیق و صحیح کنترل و پیاده شود .

به منظور تسهیل در رفت و آمد عابران و نیز زیبایی فضاهای شهری در اماکن تاریخی و قدیمی ، سنگ فرش معابر انجام میگیرد. در جهت اجرای فرم ها و نقش های طراحی شده توسط مهندسین معماری و نیز زیبایی آن کلیه نقش ها ، سنگ ها و رنگ ها میبایست طبق نقشه معماری با دقت و ظرافت در محل مورد نظر جانمایی و اجرا شود که ضروری است این امر توسط عملیات نقشه برداری به صورت دقیق و صحیح کنترل و پیاده شود .

سنگ فرش معابر شهری
سنگ فرش معابر شهری