تهیه نقشه ازبیلت

در مواردی به دلیل عدم وجود نقشه های معماری ، یا مطابق نبودن نقشه های معماری موجود با عملیات اجرایی صورت گرفته و نیز در ساختمان های قدیمی که فاقد نقشه و سند می باشند ، ضرورت دارد برداشت نقشه برداری از وضع موجود انجام شده و توسط نرم افزارهای موجود پردازش و تبدیل به نقشه ازبیلت جدید و کاربردی گردد .

در مواردی به دلیل عدم وجود نقشه های معماری ، یا مطابق نبودن نقشه های معماری موجود با عملیات اجرایی صورت گرفته و نیز در ساختمان های قدیمی که فاقد نقشه و سند می باشند ، ضرورت دارد برداشت نقشه برداری از وضع موجود انجام شده و توسط نرم افزارهای موجود پردازش و تبدیل به نقشه ازبیلت جدید و کاربردی گردد .

در مواردی به دلیل عدم وجود نقشه های معماری ، یا مطابق نبودن نقشه های معماری موجود با عملیات اجرایی صورت گرفته و نیز در ساختمان های قدیمی که فاقد نقشه و سند می باشند ، ضرورت دارد برداشت نقشه برداری از وضع موجود انجام شده و توسط نرم افزارهای موجود پردازش و تبدیل به نقشه ازبیلت جدید و کاربردی گردد .

در مواردی به دلیل عدم وجود نقشه های معماری ، یا مطابق نبودن نقشه های معماری موجود با عملیات اجرایی صورت گرفته و نیز در ساختمان های قدیمی که فاقد نقشه و سند می باشند ، ضرورت دارد برداشت نقشه برداری از وضع موجود انجام شده و توسط نرم افزارهای موجود پردازش و تبدیل به نقشه ازبیلت جدید و کاربردی گردد .

تهیه نقشه ازبیلت
تهیه نقشه ازبیلت