اجرای صفحه ستون و فونداسیون

به دلیل وجود حساسیت ها و دقت لازم و همچنین اجرای صحیح فونداسیون و جانمایی آن در محل اصلی خود طبق نقشه ها ، لازم است این مهم توسط عملیات نقشه برداری با دقت و ظرافت خاصی رصد شود . کنترل صفحه ستون ها نیز در همین راستا برای تراز بودن صورت میگیرد .

به دلیل وجود حساسیت ها و دقت لازم و همچنین اجرای صحیح فونداسیون و جانمایی آن در محل اصلی خود طبق نقشه ها ، لازم است این مهم توسط عملیات نقشه برداری با دقت و ظرافت خاصی رصد شود . کنترل صفحه ستون ها نیز در همین راستا برای تراز بودن صورت میگیرد .

به دلیل وجود حساسیت ها و دقت لازم و همچنین اجرای صحیح فونداسیون و جانمایی آن در محل اصلی خود طبق نقشه ها ، لازم است این مهم توسط عملیات نقشه برداری با دقت و ظرافت خاصی رصد شود . کنترل صفحه ستون ها نیز در همین راستا برای تراز بودن صورت میگیرد .

اجرای صفحه ستون ها نیز در همین راستا برای تراز بودن صورت میگیرد .به دلیل وجود حساسیت ها و دقت لازم و همچنین اجرای فونداسیون و جانمایی آن در محل اصلی خود طبق نقشه ها ، لازم است این مهم توسط عملیات نقشه برداری با دقت و ظرافت خاصی رصد شود .

اجرا صفحه ستون و فونداسیون
اجرا صفحه ستون و فونداسیون